Informacja nt. wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i Obwieszczeń OKW nr 121 w Zawoi

W 2019 roku odbędą się kolejne wybory do izb rolniczych. W każdym powiecie zostanie wybrana Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Małopolskiej Izby Rolniczej, w urzędach gmin lub pobrać ze strony internetowej www.mir.krakow.pl.  Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie urzędu miasta.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy w dniach od 17  do 27 czerwca 2019 r.

Jednomandatowy okręg wyborczy nr 121 obejmuje obszar Gminy Zawoja, siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok. nr 15.

W dniu 28 lipca 2019 r. zostaną przeprowadzone Wybory, które w Gminie Zawoja odbędą się w przypadku zgłoszenia, co najmniej dwóch kandydatów, natomiast w przypadku zgłoszenia jednego kandydata Okręgowa  Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o uznaniu zarejestrowanego kandydata i obsadzeniu mandatu  bez konieczności przeprowadzania głosowania.