Kontrola domowych palenisk w zakresie wykrywania nielegalnego spalania odpadów i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie środowiska

Wraz z początkiem sezonu grzewczego rusza na terenie gminy Zawoja kontrola domowych palenisk w zakresie wykrywania nielegalnego spalania odpadów i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Kontrola palenisk stanowi nałożony na gminy w województwie małopolskim obowiązek, wynikający z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przewiduje w roku 2022 przeprowadzanie kontroli planowych w następującym zakresie:

  • 60  budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
  • 100 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
  • 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
  • 500 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.

Kontrole planowe od 2023 roku powinny corocznie objąć:

  • 120 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
  • 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
  • 400 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
  • 1000 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.

Nieprzeprowadzenie przez Gminę Zawoja w terminie określonej liczby kontroli palenisk (60) może skutkować nałożeniem na nią kary w kwocie od 50 000 zł do 500 000 zł (art. 315a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska).

Pracownicy Urzędu Gminy Zawoja mogą odwiedzić wybrane domy w miesiącach październik-grudzień 2022 r., w godzinach pracy urzędu. Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, ale ma również wymiar informacyjny i edukacyjny.

Przedmiotowe kontrole będą przeprowadzane na podstawie:

  1. art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, poz. 2127 i poz. 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, poz. 1260, poz. 1576, poz. 1747 i poz. 2088, M. P. z 2021 r. poz. 814 i poz. 960.);
  2. art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 1768.).

Kontrole będą przeprowadzane są przez pracownika Urzędu Gminy Zawoja na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Zawoja upoważnienia.

Ułatwienia dostępu