Nabór na stypedia

ogłoszenie wójta

Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, elektronicznie  za pośrednictwem Skrytki ePuap:/UGZ/Skrytka w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

2.  Wnioski (do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl pod linkiem https://ug.zawoja.pl/wp-content/uploads/2022/04/Formularz-wniosku.docx, w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Należy pamiętać o podpisaniu wniosku przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek będzie składał inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e)  Regulaminu, jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez zainteresowanego lub jego prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu.

5. Stypendium będzie wypłacane tylko i wyłącznie na konto bankowe, dlatego należy wskazać nr rachunku bankowego we wniosku.

6.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, ponieważ dotyczy on tylko i wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

7.  Do wniosku należy dołączyć:

– informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2021.

8.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Załączniki:

Ułatwienia dostępu