OGŁOSZENIE – OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Zawoja w 2019 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Konkurs obejmuje zadania przewidziane do realizacji w roku 2019 w zakresie:

 1. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Zadanie Nr 1

p.n. „ Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianie kultury na terenie wsi Skawica „

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019r. wynosi:5.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 5.000,00 zł

Celem zadania jest:

 1. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianiu kultury na terenie wsi Skawica,

 2. zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym,

 3. kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej,

 4. działania na rzecz promocji regionu

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podwyższenia poziomu życia społeczeństwa wiejskiego,

 2. współpraca z organizacjami o podobnym profilu,

 3. rozpowszechnianie i pielęgnowanie rodzimych tradycji kultury,

 4. kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej,

 5. działania na rzecz promocji regionu, udział w dożynkach w konkursach kulinarnych

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież i dorośli zrzeszeni w stowarzyszeniach działających w dziedzinie potrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Zawoja

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych:

 1. z zatrudnieniem instruktora do prowadzenia warsztatów śpiewu i gwary ludowej

 2. z zakupem artykułów spożywczych, akcesoriów kuchennych

 3. z transportem na konkursy, dożynki

 4. zakup rzeczy, sprzętu towarów itp. służących do prowadzenia działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury,

 5. z promocją regionu

 6. związanych z rozpowszechnianiem i pielęgnowaniem rodzimych tradycji kultury .

 1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Zadanie Nr 2

p.n. „ Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo biegowe, koszykówka – głównie w oparciu o obiekty sportowe Orlika w Zawoi”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi: 26.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 26.000,00 zł

Celem zadania jest:

 1. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie tych dyscyplin sportu,

 2. angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności,

 3. kształtowanie pozytywnych nawyków spędzania wolnego czasu, oraz pozytywnych cech charakteru poprzez udział w sportowych przedsięwzięciach,

 4. propagowanie wśród uczniów placówek szkolnych Gminy Zawoja zdrowego stylu życia,

 5. organizowanie i udział w zawodach na różnych szczeblach,

 6. promowanie Gminy Zawoja na zewnątrz.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

 1. szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych grupach wiekowych,

 2. udział w rozgrywkach, turniejach i imprezach sportowych,

 3. utrzymanie i wynajem bazy sportowej.

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież i dorośli, zrzeszeni w stowarzyszeniu kultury fizycznej i sportu w Zawoi

 Przyznane środki finansowe na realizację zadania lub na jego wsparcie, będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów:

 1. zakupu sprzętu sportowego,

 2. wyjazdów na zawody/ delegacje zbiorowe, zapłata środków transportu /,

 3. opłat sędziowskich, opłat wpisowego,

 4. badań lekarskich, obsługi medycznej zawodów, ubezpieczeń NNW, itp.

 5. utrzymanie i wyposażenie obiektów własnych / np. media, ogrzewanie, środki czystości itp./

 6. udziału w treningach mających na celu poprawę kondycji sportowej zawodników,

 7. wynajmu obiektów obcych do prowadzenia zajęć,

 8. związanych z organizacją zawodów tj. zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, pamiątkowych koszulek okolicznościowych,

 9. zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania,

 10. zapewnienia posiłków i zakupu napojów chłodzących dla uczestników treningów, szkoleń zawodów,

 11. wynagrodzeń kadry instruktorsko – trenerskiej.

Zadanie 3

p.n. „ Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowania i ochrony wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej na terenie Gminy Zawoja”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi: 2.500,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 2.500,00 zł

Celem zadania jest:

 1. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sportu wędkarskiego i popularyzacja idei wędkarstwa,

 2. organizowanie zawodów i imprez wędkarskich

 3. ochrona przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczanie kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi,

 2. prowadzenie działań polegających na ochronie przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczaniu kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym,

 3. prowadzenie działań w zakresie ochrony ginących gatunków ryb,

 4. prowadzenie inwentaryzacji rzeki Skawica,

 5. nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej,

 6. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży, dorosłych sportu wędkarskiego, popularyzowanie idei wędkarstwa,

 7. organizowanie zawodów wędkarskich

 8. organizowanie imprez wędkarskich

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania:

 1. zakupu sprzętu sportowego,

 2. wyjazdów na zawody/ delegacje zbiorowe, zapłata środków transportu /,

opłat sędziowskich, opłat wpisowego

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadanie Nr 4

 p.n. „ Prowadzenie działalności w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo te osoby ”.

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi: 15.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 15.000,00 zł

Celem zadania jest:

 1. działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,

 2. tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,

 3. prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierane ich rodzin.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. działania na rzecz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie ich aktywności życiowej, zaradności osobistej,

 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

 3. działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,

 4. tworzenie warunków przestrzegania praw wobec osób niepełnosprawnych,

 5. prowadzenie osób niepełnosprawnych ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich rodzin

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież i dorośli – zrzeszeni w stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów:

 1. prowadzenia zajęć: rehabilitacyjnych, technicznych, komputerowych, gospodarstwa domowego, planistycznych,

 2. zakupu: sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego, komputerowego, materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne, materiałów na zajęcia z gospodarstwa domowego,

 3. utrzymania i wyposażenia obiektów własnych / energia elektryczna, woda, telefon, ogrzewanie itp.),

 4. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia: rehabilitacyjne, techniczne, komputerowe, gospodarstwa domowego, plastyczne,

 5. wycieczek rekreacyjnych i krajoznawczych / w tym: m.in. transport, bilety)

 6. transportu osób.

 1. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 Zadanie Nr 5

p.n. „ Zalesianie i obsadzanie terenów Gminy Zawoja typowymi gatunkami drzew i roślin”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi:5.500,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 5.500,00 zł

Celem zadania jest:

 1. krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego,

 2. zalesianie i obsadzanie terenów Gminy Zawoja typowymi i ozdobnymi gatunkami drzew i roślin w celu zapobiegania ich wyginięciu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie szkółki leśnej w Zawoi

 2. zalesianie i dodrzewianie terenów Gminy Zawoja

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie , należy wykorzystać na pokrycie kosztów:

 1. prowadzenie szkółki leśnej przy Zawojskim Stowarzyszeniu Lasów Prywatnych, w tym: zakup nasion i środków ochronnych, hodowla sadzonek oraz ich pielenie i pielęgnacja,

 2. rozprowadzania sadzonek / w tym nieodpłatnie/, zadrzewianie i dolesianie i pokrycie kosztów eksploatacji terenów Gminy Zawoja,

 3. zakupu sprzętu koniecznego do prowadzenia szkółki,

 4. utrzymania obiektów własnych / media, ogrzewanie, środki czystości itp./,

 5. prowadzenie szkoleń, pokazów i prezentacji na terenie skwerku edukacyjnego przy szkółce.

 1. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zadanie Nr 6

 p.n. „ Ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa na terenie wsi Zawoja”.

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi:2.500,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 2.500,00 zł

Celem zadania jest:

 1. ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez organizowanie i udział w akcjach honorowego krwiodawstwa ,

 2. popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa,

 3. organizowanie imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych dla członków i sympatyków klubu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa,

 2. organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadku nagłej potrzeby,

 3. udział w akcjach honorowego krwiodawstwa,

 4. propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa,

 5. organizowanie imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych dla członków klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków klubu.

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

 1. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Zadanie Nr 7

p.n. „ Niesienie pomocy w górach ludziom których, zdrowie i życie jest zagrożone”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019r. wynosi:10.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 10.000,00 zł

Celem zadania jest

 1. niesienie pomocy w górach poprzez organizowanie akcji ratunkowych i poszukiwawczych,

 2. poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w górach poprzez działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa,

 3. doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. organizowanie akcji ratunkowych i poszukiwawczych,

 2. zapobieganie wypadkom w górach,

 3. utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych,

 4. doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego,

 5. szkolenie ratowników górskich,

 6. działalność profilaktyczna w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

 1. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ DZIECI I MŁDZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadanie Nr 8

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na realizację tego zadania w 2019 r. wynosi: 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 5.000,00\1 zł

Celem zadania jest: zagospodarowane czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży .

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie warsztatów tematycznych,

 2. organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki itp.

 3. organizowanie imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci i młodzież z Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania m.in. na:

 1. wynagrodzenie animatorów, instruktorów itp.

 2. zakup art. spożywczych , papierniczych, sprzętu itp.

 3. pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez dla dzieci i młodzieży

 1. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia do realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 3. Dotacja ze środków publicznych na realizację zadania wynosi 100% całkowitych kosztów poszczególnego zadania.

 4. Dotacja przyznana zostanie organizacji pozarządowej lub inne podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionemu w konkursie, który prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż podana w ofercie.

 6. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji kosztorysu i harmonogramu zadania.

 7. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego w formie pisemnego sprawozdania złożonego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 8. Środki z dotacji należy wydatkować w terminie do 15 grudnia 2019 r.

 9. Ostateczną decyzję w wyborze ofert i o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Zawoja.

 10. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

 2. zakup nieruchomości,

 3. zadania inwestycyjne,

 4. zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,

 5. udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,

 6. pokrycie kosztów obsługi konta bankowego ( nie dotyczy kosztów przelewów)

 7. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

11. Dotowany podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy wszechstronnie informować opinię publiczną ( np. na plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Zawoja.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadań będących przedmiotem konkursu przewidziana jest od 01 luty 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 2. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego.

 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.

 1. Warunki i termin składania ofert

 1. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm., ), które realizują działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 2. Podmioty uprawnione składają pisemnie oferty realizacji zadania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) wraz z wymaganymi załącznikami – odrębnie na każde zadanie w zamkniętej i opisanej kopercie. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane.

 3. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących . W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Zawoja.

 4. Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut

 2. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji.

 1. Załączniki przedkładane w formie kserokopii , wypisu, muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem ( na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

 2. Tytuł ogłoszenia:” Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

  z zakresu EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

  Zadanie pn.: ” „ Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci

  i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo

  biegowe, koszykówka – głównie w oparciu o obiekty sportowe

  Orlika w Zawoi”

  Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Zawoja.

 2. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja pod adresem https://ug.zawoja.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne pod względem formalnym lub złożone po terminie oraz oferty złożone na zadania inne niż określone w ogłoszeniu konkursowym podlegają odrzuceniu.

 1. Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 stycznia 2019 r.

 2. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa zgodnie z zasadami określonymi w Gminnym Programie Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – Uchwała Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r.

 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy https://ug.zawoja.pl niezwłocznie po zakończeniu trwającego postępowania konkursowego.

VI. Zrealizowane przez Gminę Zawoja zadania publiczne tego samego rodzaju.

W 2018 r. Gmina Zawoja przekazała na realizację zadań publicznych łączną kwotę 195.960,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych w tym na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju następujące kwoty:

 1. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA – kwota – 178.500,00 zł

 2. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO – 7.680,00 zł

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 15.000,00 zł

 2. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ – 9.527,63 zł

 3. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI- 10.000,00 zł

 4. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA – 2.500,00 zł

 5. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ DZIECI I MŁDZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY – 5.000,00 zł

6.Informacje dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 3. Uchwały Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.

 4. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ).

 1. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Urząd Gminy Zawoja, pok. Nr 23, tel. 33 8775 015 w. 123, e- mail: d.lasa@zawoja.ug.pl

Do pobrania:

 1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego
 2. OTWARTY KONKURS OFERT
 3. ZARZĄDZENIE NR WT.0050.12.2018 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 17 grudnia