OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 17.01.2019r. do 06.02.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany studium wraz z prognoza oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 23.01.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja, początek o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium .

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu zmiany studium, na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi  w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na piśmie lub elektronicznie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pobrania:

  1. Prognoza
  2. Projekt zmiany studium

Ułatwienia dostępu