Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja

ogłoszenie wójta

Wójt Gminy Zawoja

ogłasza nabór wniosków

na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja

1.  Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków stypendialnych listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 za pośrednictwem poczty tradycyjnej, istnieje także możliwość pozostawienia korespondencji w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy lub przekazania elektronicznie za pośrednictwem  Skrytki ePuap: /UGZ/skrytka  w terminie do 31 maja 2020 r. złożone wnioski po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

2.  Wnioski  można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl klikając tutaj

3. Nie jest wymagana opinia Dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej lub sportowej o uczniu, Urząd Gminy sam wystąpi o taką opinię.

4. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek będzie składał inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e)  Regulaminu, jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez zainteresowanego lub jego prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu.

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, ponieważ dotyczy on tylko  i wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

4.  Do wniosku należy dołączyć:

– informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2019.

5.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Załączniki:

Ułatwienia dostępu