Polsko-Słowackie zawody strażackie

Tytuł projektu: Polsko–Słowackie zawody strażackie

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Ochotnicza Straż Pożarna stanowi nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. W Polsce zorganizowane ratownictwo od ognia odnotowano po raz pierwszy w XIV wieku na terenie większych miast. Nie tworzono jednak wówczas organizacji wyłącznie w tym celu, lecz obowiązek pełnienia funkcji ratowniczych na wypadek pożaru nakładano na organizacje rzemieślników – na ich cechy. Dopiero w XIX wieku zaczęto sobie coraz bardziej uzmysławiać konieczność tworzenia specjalnych organizacji do gaszenia pożarów. Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich znajdujących się wtedy pod trzema zaborami – datuje się od połowy XIX wieku.

Działalność OSP to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Druhowie Bogu na chwałę śpieszą ludziom na ratunek, jednak nie tylko… Swoją działalnością podtrzymują tradycję i zapewniają ochronę dziedzictwa tworząc historię, dokumentując wydarzenia i chroniąc od niepamięci dorobek dawnych pokoleń. Działalność OSP jest mocno zakorzeniona wśród starszych pokoleń, aby zapobiec zamieraniu tradycji i kultury OSP konieczne jest promowanie i zwiększenie zainteresowania służbą wśród dzieci i młodzieży. Zapewniając tym samym przetrwanie dziedzictwa , ochronę kultury i bogatej historii jaką jest działalność OSP na terenie gminy Zawoja i Oravskiej Polhory.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności działalności OSP jako dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez realizację działań edukacyjnych, sportowych i kulturowych.

Cele szczegółowe: Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez wyeksponowanie społecznej działalności OSP, jako dorobku kulturowego mieszkańców.

Zagospodarowanie potencjału jakim jest działalność OSP do ochrony dziedzictwa kulturowego opartego na dokonaniach przeszłych pokoleń tworzących tradycję działalności OSP.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

  • Planuje się organizację polsko – słowackich zawodów strażackich dla OSP z terenu Gminy Zawoja i powiatu suskiego oraz Oravskiej Polhory i innych gmin słowackich,
  • W trakcie zawodów strażackich przygotowana zostanie również degustacja potraw regionalnych – dla wszystkich uczestników imprezy,
  • Organizacja imprezy integracyjnej z występami zespołów regionalnych z gminy Zawoja i ze Slowacji. Z wydarzenia przygotowana zostanie dokumentacja zdjęciowa i krótki film promocyjny, które zostaną udostępnione na stronie ifb gminy zawoja
  • Wspólne ćwiczenia – 1 w Oravskiej Polhorze i 2 w Zawoi dla ok. 50 strażaków z gminy Zawoja i dla 50 ze Słowacji,
  • Wyjazd studyjny dla 50 członków OSP z Gminy Zawoja na Słowację w celu wymiany doświadczeń i zapoznania się z systemem działalności OSP na Słowacji.
  • Cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z przedstawicielami OSP, mającymi na celu przybliżenie historii powstania i działalności OSP na terenie gminy , jako ważnego elemetu kultury, dziedzictwa i dokonań pokoleń wraz z pokazami strażackimi i zwiedzaniem wystawy.
  • Przygotowanie stałej foto wystawy, wraz z krótkim opisem dla każdego zdjęcia. Wystawa zostanie przygotowana w sali OSP.

Okres realizacji: 09-2020 – 10-2021

Wartość projektu: 37 638,00 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Ułatwienia dostępu