Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja

Gmina Zawoja w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działania 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego w październiku 2017 podpisała umowę o dofinansowanie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie w/w Projektu.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Zawoja, poprzez utworzenie Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Zawoi Centrum oraz w Skawicy Centrum, poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

W związku z powyższym we wrześniu 2018 r. ruszą 2 nowe odział przedszkolny, które powstaną w Szkole Podstawowej Zawoi Centrum oraz w Szkole Podstawowej w Skawicy Centrum. W ramach projektu przewiduje się powstanie w sumie 50 miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich.  Środki, które zostały pozyskane pozwolą na wyposażenie oddziałów w niezbędne materiały edukacyjne wykorzystywane do prowadzenia zajęć, sprzęt, meble oraz zabawki. Ponadto dzieci będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach takich jak zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną czy rytmikę. Dodatkowo w ramach projektu zapewnione również będzie wyżywienie dla dzieci.

Całkowity koszt projektu wynosi 690 500,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 580 500,00 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.