Author: Karolina Listwan-Franczak

Skrócony czas pracy urzędu

W dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) Urząd Gminy Zawoja będzie czynny w godzinach 7.00-11.00.

Jeżeli planujecie nas Państwo odwiedzić w tym dniu, prosimy o uwzględnienie tej zmiany.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2024 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wójt gminy Zawoja ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Zawoja w 2024 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie:

Zarządzenie:

Formularz wniosku:

Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.  15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego  konkursu na realizację  zadań  publicznych Gminy Zawoja w 2022 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z dziedzin:

 1. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 2. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNCH
 4. EKOLOGIAII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 5. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

W wyniku naboru Wójt Gminy Zawoja wybierze dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w ww. otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 2. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań i/lub realizacji zadań.

Zadania komisji konkursowej:

 1. opiniowanie    złożonych ofert, ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert,
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy.

W przypadku gdy, żadna z organizacji nie wskaże kandydata lub wskazana osoba nie weźmie udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ostateczny skład komisji powołany zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Zawoja.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 28 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej wraz z oświadczeniem należy przesłać do Urzędu Gminy Zawoja do dnia 28 grudnia br. (decyduje data wpływu do urzędu).

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia:

2.  Oświadczenie:

Honorowy Obywatel Gminy Zawoja, Zasłużony dla Gminy Zawoja, Człowiek Roku Gminy Zawoja – zgłoś swojego kandydata!

Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja ma przyjemność zaprosić Mieszkańców i Instytucje Gminy Zawoja do zgłaszania kandydatów do następujących tytułów:

 • Honorowy Obywatel Gminy Zawoja
 • Zasłużony dla Gminy Zawoja
 • Człowiek Roku Gminy Zawoja

Pragniemy wspólnie uhonorować najbardziej zasłużonych dla naszej Gminy – osoby prywatne i instytucje, które wyróżniają się szczególnym poświęceniem i ofiarnością oraz wybitnymi zasługami dla dobra i chwały Rzeczypospolitej, a w tym mieszkańców „Małej Ojczyzny” – Gminy Zawoja szczególnie w dziedzinie integracji i ożywienia jej środowisk do aktywnego udziału w rozwoju kultury i gospodarki oraz w dokumentowaniu jej przeszłości i teraźniejszości.

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie do dnia 31 grudnia 2023 r. poprzez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja.

Wniosek musi być podpisany przez zgłaszającego oraz posiadać uzasadnienie uhonorowania danej osoby, zawierające szczegółowe wskazanie zasług kandydata.

*UWAGA: wnioski niepodpisane oraz/lub niezawierające uzasadnienia lub zawierające lakoniczne uzasadnienie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Kapitułę honorowych tytułów Gminy Zawoja.

Zgłoszone kandydatury Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja zaopiniuje i przedłoży do akceptacji Radzie Gminy Zawoja, by w I kwartale 2024 r. podczas uroczystej gali, nagrodzić najbardziej zasłużone dla naszej Gminy osoby i instytucje.

Zachęcamy do zapoznania się z ,,Regulaminem honorowania szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja’’ oraz do skorzystania z formularzy wniosków, by zgłosić kandydata:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zawoja, sezon 2023/2024

Przed nadchodzącym sezonem zimowym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg w Gminie Zawoja, zawierającymi dane kontaktowe podmiotów świadczących usługi utrzymaniowe oraz koordynatorów zadań.

*Koordynator z ramienia Gminy Zawoja przyjmuje zgłoszenia od dnia 1 grudnia 2023 r. Do tego dnia zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Zawoja.