Ogłoszenie – kalendarz polowań na terenie Gminy Zawoja

komunikat

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu znajdującego się na  terenie  Gminy  Zawoja w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zawoja.

W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, numeru działki ewidencyjnej  i numer obrębu ewidencyjnego. Wójt Gminy Zawoja niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego.

Sprzeciw zostanie uwzględniony, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

W rejonach organizowanych polowań należy zachować szczególną ostrożność.

Ułatwienia dostępu