Aktualności

Korekta ogłoszenia Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko .

W ogłoszeniu z dnia 17.01.2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko omyłkowo podano termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami w dniu 23.01.2019r.

Prawidłowy termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami to 31.01.2019r. początek o godz.1130. Dyskusja publiczna odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja.

Pozostałe informacje podane w ogłoszeniu pozostają bez zmian, czyli:

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.01.2019r. do 13.02.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.zawoja.ug.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania

Program Czyste powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

więcej informacji na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/wznowienie-naboru-program-czyste-powietrze/

„Zimą w Małopolsce”

„Zimą w Małopolsce” – relacja “na żywo” z Zawoi

(TVP3 Ogólnopolska – Regionalna oraz TVP Kraków)

Jak co roku w okresie zimowym i tym razem planujemy kolejną transmisję na żywo z Zawoi w TVP.

W związku z planowaną realizacją programu „Zimą w Małopolsce” Urząd Gminy w Zawoi zachęca Przedsiębiorców do partycypacji w kosztach i zaprasza do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu promującym Gminę Zawoja na antenie TVP.

Program będzie okazją do promocji nie tylko Gminy Zawoja, ale przede wszystkim zaproszeniem dla turystów i promocją Państwa działalności.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie deklaracji współpracy do 31 grudnia br.

 

Program, którego formułą jest promocja turystyczna Gminy Zawoja w transmisji – wejściach „na żywo”, będzie miał miejsce w sobotę 19 stycznia 2019 r. na antenie Ogólnopolska – TVP3 Regionalna oraz na antenie TVP Kraków.

Szczegóły programu:

 • aktywny udział w wejściach na żywo (10-12 minut każde z wejść)

 • 4 wejścia TVP3 Ogólnopolska (wszystkie Ośrodki Regionalne)+ emisja bilbordów sponsorskich np. Gmina Zawoja+sponsor, emisja (przed i po każdej z transmisji), tj. logo oraz nazwa firmy

 • 2 wejścia TVP3 Kraków + emisja bilbordów/billboardu sponsorskich (przed i po każdej z transmisji), tj. logo oraz nazwa firmy

 • emisja 5 zwiastunów programu TVP3 Kraków + emisja billboardów sponsorskich

Serdecznie zapraszamy do promocji Naszej Gminy

Urząd Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz.13:30 dnia 18.01.2019 do godz. 21:00 dnia 18.01.2019

Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Przebieg: W godzinach popołudniowych i wieczornych po osłabnięciu prędkości wiatru prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°, temperatura gruntu około -5°C

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081), a także w związku z Uchwałą Nr XLV/464/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja przyjętego Uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Gminy Zawoja w dniu 28 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r., poz. 466) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem zmiany planu  jest wyłącznie część tekstowa planu zgodnie z Uchwałą Nr XLV/464/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018r.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.01.2019r. do 13.02.2019r. Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu 23.01.2019r. początek o godz.1200

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania

Do pobrania:

 1. Ustalenia
 2. Prognoza

Informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479), Wójt Gminy Zawoja informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami uruchomił z dniem 01.01.2019 r. całodobowy nr telefonu 606 382 072, na który można zgłaszać interwencje w ww. zakresie.

Wójt Gminy Zawoja

Bezpłatna mamografia

Mammografia… warto o niej pamiętać!

24 kwietnia 2019 ZAWOJA

Konieczna wcześniejsza rejestracja:
12 633 02 18, 503 777 651

Zapraszamy
Panie w wieku 50-69 lat
(ur.1969-1950)
na bezpłatną mammografię
(dostępna bezpłatnie co 24 miesiące)

Informacja
Plakat

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2019 r. przez statystykę publiczną oraz wzory legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych.

 

 

DYREKTOR

Agnieszka Szlubowska

 

Załączniki:

 1. Wzory legitymacji ankietera
 2. Wykaz badań realizowanych w 2019 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie
 3. Plakat o badaniach rolniczych
 4. Plakat o badaniach ankietowych

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 17.01.2019r. do 06.02.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany studium wraz z prognoza oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 23.01.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja, początek o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium .

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu zmiany studium, na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi  w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na piśmie lub elektronicznie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pobrania:

 1. Prognoza
 2. Projekt zmiany studium

Sople, nawisy lodowe i śniegowe obowiązki zarządców budynków

Wójt Gminy Zawoja przypomina właścicielom i zarządcom budynków, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych.

W ciągu ostatnich dni temperatura nocą znacznie różni się od tej w ciągu dnia, ponadto słońce topi zalegający śnieg. W związków z tym tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku. Przypomina się właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Do Zarządców należy także dbałość o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciekania konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Należy przy tym pamiętać, aby prace były prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Wójt Gminy Zawoja