Ochrona środowiska

Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 6a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) udostępnia się informację o znajdujących się na terenie Gminy Zawoja zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495):

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1854 -siedziba Oczyszczalnia Ścieków w Zawoi Widły
  2. Firma Usługowo-Handlowej “KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378
  3. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o., ul. PCK 10/13, 40-057 Katowice

Jednocześnie przypominam wszystkim mieszkańcom gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie zamierzają jednocześnie nabywać nowego sprzętu tego samego rodzaju, mogą oddać bezpłatnie zużyty sprzęt do Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1854 -siedziba Oczyszczalnia Ścieków w Zawoi Widły. Warunkiem jest jedynie to, aby oddawany sprzęt był kompletny, tzn., że lodówki, pralki czy telewizory nie mogą być pozbawione, np. obudowy.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektryczny i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) nakłada na każdego użytkownika takiego sprzętu obowiązek jego selektywnego zbierania. Oznacza to, że nie można wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt tego rodzaju należy oddawać do punktów zbierających zużyte odpady elektryczne i elektroniczne. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – azbest

Przedsiębiorco!!
Informacja dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – azbest

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 Nr 192 poz. 1876- z późn. zm./ Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzację przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:
załączniku nr 2 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
załączniku nr 3 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
Informację, o której mowa powyżej, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa; drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Ponadto zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004.Nr 71 poz. 649/ Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej “oceną”. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Miejsce składania dokumentów:

  • informacji zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  • informacji zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. racławicka 56, 30-017 Kraków

Miejsce składania dokumentów:

  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

Informacja dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – PCB

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska / Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 860/ “wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r”. a zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o prowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. z dnia 18 września 2001r./ “posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010r.”
Urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB, należy inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji. Wykorzystujący PCB w terminie miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji przedkładają wojewodzie informacje wg załącznika nr 2 do powyższego rozporządzenia.

Miejsce składania dokumentów:

  • informacja o wykorzystywanych PCB

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Informacja dla detalicznych i hurtowych sprzedawców sprzętu AGD i RTV

Zasadniczym terminem wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektryczny i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) był 21 października 2005 r., jednak najważniejsze dla przedsiębiorców regulacje weszły w życie od 1 lipca 2006 r.
Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w ilości sztuka za sztukę, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania, przyjętego zużytego sprzętu, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. Natomiast sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania, przyjętego zużytego sprzętu, prowadzącemu zakład przetwarzania.

Sprzedawcy hurtowi i detaliczni w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 16 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, są zbierającymi zużyty sprzęt i w związku z tym na podst. art. 6 pkt. 2 tejże ustawy są zobowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Rejestr taki obowiązuje od 1 lipca 2006 r., a firmy zajmujące się sprzętem AGD i RTV muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru do 30 września 2006 r. Zbierający nie uiszczają opłaty za taki wpis. Nie muszą natomiast uzyskiwać zezwolenia na zbieranie i transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Podstawę prawną zwolnienia z obowiązku uzyskania powyższego zezwolenia stanowi art. 33 ust. 4 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154). Zgodnie z tym rozporządzeniem zbieranie odpadów wskazanych w załączniku (w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż produktów, z których powstają te rodzaje odpadów, nie wymaga uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia. Zwolnienie dotyczy również transportu odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia do placówek handlowych i z placówek handlowych do następnego posiadacza prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. Pojęcie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż produktów, z których powstają określone rodzaje odpadów, jakim posługuje się cytowane rozporządzenie należy uznać za tożsame z pojęciem sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, a tym z kolei posługuje się ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużyty sprzęt należy zbierać w sposób selektywny. Oznacza to, że odrębnie trzeba zbierać np. lodówki i telewizory. Niektóre rodzaje sprzętu AGD są ponadto traktowane jako odpady niebezpieczne i ich zbieranie wymaga odpowiednich zabezpieczeń (np. trzeba je składać do odpowiednich pojemników, nie można ich umieszczać pod gołym niebem, itp.). Zbierany sprzęt należy segregować zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206). Sprzedawca będzie więc najpierw musiał ustalić, do jakiej grupy według katalogu należy sprzęt, który przyjmuje od klienta, a dopiero potem określi, jakie grupy zużytych urządzeń można składać w jednym miejscu. Ponadto sprzedawcy hurtowi i detaliczni o prowadzeniu działalności polegającej na zbieraniu tego typu sprzętu muszą poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Informacja taka powinna zawierać nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu w tym punktów sprzedaży . Na podanie takiej informacji sprzedawca ma 30 dni od rozpoczęcia działalności. Jeśli np. sklep zmienia siedzibę lub kończy działalność, to o takiej zmianie też musi poinformować w ciągu 30 dni.

Przy przyjmowaniu zużytego sprzętu od użytkowników zbierający sprzęt jest obowiązany potwierdzić przyjęcie zużytego sprzętu na karcie przekazania odpadu, którą wypełnia użytkownik sprzętu zwracając wyeksploatowany sprzęt. Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy (art. 36 ust. 8 ustawy o odpadach) tj. dla zbierającego sprzęt oraz dla użytkownika. Wzór karty przekazania odpadu określa rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213) Ustawa o odpadach umożliwia ponadto sporządzenie zbiorczej karty przekazania odpadu, która obejmuje zużyty sprzęt danego rodzaju, przekazywany łącznie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego – za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów – temu samemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów i prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zostali zobligowani do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzili. Zbierający zużyty sprzęt, czyli również sklepy i hurtownie, mają też obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z ustawy o odpadach. Każdy taki podmiot ma obowiązek sporządzania i przedkładania głównemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu (art. 40 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Robi to na podstawie prowadzonej ewidencji. Głównemu Inspektorowi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2006 r., Nr 11, poz. 60), trzeba przekazać dane o:

  • numerze i nazwie grupy sprzętu, z którego powstał zebrany zużyty sprzęt;
  • masie zebranego zużytego sprzętu (z dokładnością do jednego kilograma) odpowiednio: zebranego z gospodarstw domowych oraz zebranego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe;
  • masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania. Tak więc dane należy gromadzić w ewidencji.

Sprawozdanie należy składać kwartalnie w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie zużytego sprzętu. Zbierający stają się także posiadaczami odpadów. Muszą więc prowadzić ewidencję zgodnie z ustawą o odpadach, którą stosuje się w sprawach dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem w zakresie nieuregulowanym w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 1 ust. 2) Kluczowy jest tu art. 36 ustawy o odpadach, odnoszący się do tzw. posiadaczy odpadów, którymi są także podmioty zbierające zużyty sprzęt od chwili, gdy “faktycznie władają odpadami”, czyli gdy tylko odbiorą sprzęt od użytkownika. Art. 36 ust. 4 ustawy o odpadach nakazuje prowadzić ewidencję przy użyciu karty ewidencji odpadu (prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie) oraz karty przekazania odpadu. Ewidencję prowadzi się zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Rozporządzenie ministra środowiska z 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213) określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Raz w roku posiadacz odpadów przekazuje marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych, wykonane na podstawie tej ewidencji. Robi to do końca pierwszego kwartału następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Treść ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1495) oraz innych aktów prawnych przytoczonych powyżej można znaleźć na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl

Ułatwienia dostępu