Projekty

Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Celem operacji jest:

Poprawa jakości życia mieszkańców i tworzenie warunków do rekreacji i kultywowania tradycji poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Wartość projektu: 72 417,48 zł

Kwota dofinansowania: 44 870,96 zł          

Okres realizacji: do czerwiec 2023 r.

Babiogórski pokaz mody

Opis mikroprojektu: Jednym z tradycyjnych sposobów zdobienia tkanin był haft. Początkowo proste hafty miały funkcję praktyczną – umieszczane wzdłuż szwów miały wzmacniać ubranie. Na strój bogato zdobiony haftem nie każdego było stać, dlatego jego posiadanie świadczyło o wyższym statusie majątkowym. Odświętne koszule,

Czytaj więcej

Poznajemy nasze kultury

Tytuł Projektu: Poznajemy nasze kultury

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy ochotniczych straży pożarnych na trwale wpisali się jako nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. Działalność OSP i KGW to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Niestety, młodsze pokolenia wykazują nikłe zainteresowanie lokalną działalnością OSP i KGW, przez co istnieje ryzyko “wymarcia” tych organizacji. Konieczne zatem jest propagowanie i zwiększanie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obu miejscowości partnerskich. Niejako lekarstwem minimalizującym niekorzystne skutki braku wiedzy i zainteresowania lokalną kulturą, tradycją i historią naszego dziedzictwa w postaci działalności OSP i KGW na terenie Gminy Zawoja i Orawska Polhora jest konieczność podsycania ciekawości i pobudzenie zainteresowania. W ramach projektu zostaną zrealizowane spotkania lokalnej społeczności, dające możliwość poznania lokalnych tradycji pogranicza. Jedynym sposobem na ochronę dziedzictwa, tradycji i historii OSP i KGW jest zwiększenie wiedzy na ten temat. Propagowanie i szerzenie wiedzy jest jedynym sposobem na przetrwanie w świadomości ludzi dziedzictwa pogranicza. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polega przede wszystkim na podnoszeniu świadomości i wiedzy na ten temat.

Cele projektu: Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym pogranicza – promocja regionu oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zrównoważonego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców, poprzez organizację spotkań i konferencji lokalnych społeczności.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez organizację aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie i przekazanie wiedzy i tradycji, a tym samym ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Organizacja spotkań lokalnych społeczności Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory
 • Organizacja polsko – słowackiej konferencji dotyczącej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory

Okres realizacji: 01-2022 – 06-2022

Wartość projektu: 29 427,75€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Tytuł projektu: Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Partnerzy:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Poszukiwanie własnej tożsamości jest bardzo ważnym elementem rozwoju każdego człowieka. kultura ludowa przekazuje uniwersalne wartości poczucia wspólnoty, szacunku do przeszłości, tradycji i obyczajów wypracowanych w danym regionie przez pokolenia. W naszym projekcie chcemy stworzyć warunku wzmocnienia tożsamości kulturowej Górali Babiogórskich oraz słowackich Górali Orawskich z rejonu Oravskiej Polhory. Naszym celem jest także budowanie postaw świadomego uczestnictwa w kulturze i umiejętności prawidłowego odczytywania treści zawartych w kulturze ludowej oraz promowanie i kultywowanie dziedzictwa wokół Babiej Góry. Projekt zbudowany jest na potrzeby rozwoju edukacji etnograficznej. Projekt jest ukierunkowany na zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Projekt dąży do zminimalizowania skutków niekorzystnej sytuacji jaką jest niski poziom wiedzy o kulturze ludowej wokół Babiej Góry, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej tożsamości i niski poziom uczestnictwa w kulturze. Dzięki realizacji projektu powstanie publikacja poświęcona strojom babiogórskim, publikacja zawierająca profesjonalnie, artystycznie opracowane programy zespołów z gminy Zawoja (JUZYNY, CIEŚLICY oraz ZBÓJNIKA) oraz publikacja z pieśniami tradycyjnymi z rejonu Oravskiej Polhory. Ponad to projekt przewiduje zakup strojów i rekwizytów dla zespołów z gminy Zawoja oraz zakup wyposażenia do Izby Gajdoszów w Oravskiej Polhorze. Kolejnymi działaniami jest realizacja warsztatów dla zespołów oraz przygotowanie wspólnego widowiska “Na granicy” prezentującego wesele polsko – słowackie.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu “Kultura ludowa skarbem Babiej Góry” jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu babiogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem giny Zawoja oraz obszaru Oravskiej Polhory. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców w następujący sposób:

 • Wydanie publikacji “Strój Górali Babiogórskich”, “Programy zespołów z gminy Zawoja” oraz “Pieśni archaiczne z Oravskiej Polhory”
 • Stworzenie widowiska “Na granicy”
 • Działania skierowane do zespołów – warsztaty, zakup strojów, rekwizytów i wyposażenia do Izby Gajdoszy

Cele szczegółowe:

 • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez wydanie innowacyjnych publikacji oraz stworzenie widowiska “Na granicy” prezentującego zwyczaje polskie i słowackie podczas wesela
 • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę folkloru słownego i muzycznego górali zamieszkujących gminę Zawoja i Oravską Polhorę

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Kultura ludowa skarbem Babiej Góry
 • Rozwój zespołów – działania wzmacniające – warsztaty, zgrupowanie, zakup strojów i rekwizytów
 • Widowisko teatralne “Na granicy”
 • Ochrona i promowanie wyjątkowej kultury góralskiej w Orawskiej Polhorze

Okres realizacji: 05-2020 – 04-2021

Wartość projektu: 85 128,30€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Fenomen żywotności

Dźwięki Babiej Góry – film.

Smaki Babiej Góry

Tytuł projektu: Smaki Babiej Góry – ocalić od zapomnienia

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: W czasach fast-foodów, kebabów, burgerów, pizzy z dowozem niewiele osób z młodszego pokolenia zna lub pamięta smaku chleba maczanego w mleku z cukrem, placów na blasze, czy kulasy z masełkiem. Tradycyjne potrawy babiogórskie odchodzą w zapomnienie, wypierane przez dania z dalekich krajów i śmieciowe jedzenie. A przecież nasze babiogórskie potrawy są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe jak na przykład zupa pokrzywowa o ponad 100 – letniej historii wytwarzania w Zawoi, czy obryndzowych kluseczkach z Oravskiej Polhory. We współczesnym zabieganym świecie brakuje czasu na celebrowanie posiłków, ten pędzący świat wymusił na nas zmian w kuchni. Nie mniej jednak, zauważyć można pojawiający się trend powrotu do tradycji. Powoli zaczynamy doceniać tradycję i coraz chętniej pragniemy sięgać po tradycyjne potrawy i jak dawniej celebrować posiłki. Konieczne zatem jest ocalenie od zapomnienia wspomnień smakowych i przekazanie ich dalej w przyszłość. Realizacja projektu uchyli rąbka tajemnic kuchni babiogórskiej, zapewni powrót do dawnych zwyczajów, spuścizny kulinarnej i zapomnianych smaków. Będzie również wspaniałą formą spotkań, wymiany doświadczeń, integracji i wspólnej zabawy gospodyń spod obu stron Babiej Góry.

Cele projektu: Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim są tradycyjne potrawy kulinarne oraz ich wykorzystanie w celu podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza.

Cele szczegółowe:

 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez organizację warsztatów, festynu i publikacji książki
 • wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę tradycji kulinarnych

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • organizację 4 warsztatów kulinarnych dla przedstawicieli KGW z Zawoi i Orawskiej Polhory
 • organizację 2 warsztatów prowadzonych przez KGW dla dzieci i młodzieży
 • wydanie dwujęzycznej książki o dziedzictwie kulturowym pogranicza, jakim są tradycyjne potrawy kulinarne
 • organizację dwóch spotkań mających na celu promocję książki ukazującej dziedzictwo kulinarne pogranicza polsko – słowackiego

Okres realizacji: 2021-01 – 2021-10

Wartość projektu: 55 940,40 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Polsko-Słowackie zawody strażackie

Tytuł projektu: Polsko–Słowackie zawody strażackie

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Ochotnicza Straż Pożarna stanowi nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. W Polsce zorganizowane ratownictwo od ognia odnotowano po raz pierwszy w XIV wieku na terenie większych miast. Nie tworzono jednak wówczas organizacji wyłącznie w tym celu, lecz obowiązek pełnienia funkcji ratowniczych na wypadek pożaru nakładano na organizacje rzemieślników – na ich cechy. Dopiero w XIX wieku zaczęto sobie coraz bardziej uzmysławiać konieczność tworzenia specjalnych organizacji do gaszenia pożarów. Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich znajdujących się wtedy pod trzema zaborami – datuje się od połowy XIX wieku.

Działalność OSP to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Druhowie Bogu na chwałę śpieszą ludziom na ratunek, jednak nie tylko… Swoją działalnością podtrzymują tradycję i zapewniają ochronę dziedzictwa tworząc historię, dokumentując wydarzenia i chroniąc od niepamięci dorobek dawnych pokoleń. Działalność OSP jest mocno zakorzeniona wśród starszych pokoleń, aby zapobiec zamieraniu tradycji i kultury OSP konieczne jest promowanie i zwiększenie zainteresowania służbą wśród dzieci i młodzieży. Zapewniając tym samym przetrwanie dziedzictwa , ochronę kultury i bogatej historii jaką jest działalność OSP na terenie gminy Zawoja i Oravskiej Polhory.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności działalności OSP jako dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez realizację działań edukacyjnych, sportowych i kulturowych.

Cele szczegółowe: Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez wyeksponowanie społecznej działalności OSP, jako dorobku kulturowego mieszkańców.

Zagospodarowanie potencjału jakim jest działalność OSP do ochrony dziedzictwa kulturowego opartego na dokonaniach przeszłych pokoleń tworzących tradycję działalności OSP.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Planuje się organizację polsko – słowackich zawodów strażackich dla OSP z terenu Gminy Zawoja i powiatu suskiego oraz Oravskiej Polhory i innych gmin słowackich,
 • W trakcie zawodów strażackich przygotowana zostanie również degustacja potraw regionalnych – dla wszystkich uczestników imprezy,
 • Organizacja imprezy integracyjnej z występami zespołów regionalnych z gminy Zawoja i ze Slowacji. Z wydarzenia przygotowana zostanie dokumentacja zdjęciowa i krótki film promocyjny, które zostaną udostępnione na stronie ifb gminy zawoja
 • Wspólne ćwiczenia – 1 w Oravskiej Polhorze i 2 w Zawoi dla ok. 50 strażaków z gminy Zawoja i dla 50 ze Słowacji,
 • Wyjazd studyjny dla 50 członków OSP z Gminy Zawoja na Słowację w celu wymiany doświadczeń i zapoznania się z systemem działalności OSP na Słowacji.
 • Cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z przedstawicielami OSP, mającymi na celu przybliżenie historii powstania i działalności OSP na terenie gminy , jako ważnego elemetu kultury, dziedzictwa i dokonań pokoleń wraz z pokazami strażackimi i zwiedzaniem wystawy.
 • Przygotowanie stałej foto wystawy, wraz z krótkim opisem dla każdego zdjęcia. Wystawa zostanie przygotowana w sali OSP.

Okres realizacji: 09-2020 – 10-2021

Wartość projektu: 37 638,00 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Pierścień Babiej Góry

Tytuł projektu:                 Pierścień Babiej Góry

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Teren pogranicza polsko-słowackiego w regionie Babiej Góry jest terenem o niezwykłych wartościach przyrodniczych (park narodowy, rezerwat biosfery, obszary Natura 2000 – m.in. Babiogórski Park Narodowy po stronie polskiej i po słowackiej odpowiednik polskiego obszaru chronionego krajobrazu – Chranena krajinna oblast Horna Orava). Z tego względu jest odwiedzany przez rzesze turystów, których przede wszystkim przyciąga krajobrazowa dominanta czyli Babia Góra. Sprawia to, że okoliczne miejscowości i wiele ciekawych miejsc zostają często pomijane. Ich wartości tak krajobrazowe i przyrodnicze, jak i kulturowe pozostają w dużej mierze nie dostrzeżone. Ich dotąd niewykorzystany potencjał mógłby przyczynić się z jednej strony do odciążenia Babiej Góry (problemy z weekendowym dużym ruchem turystycznym, brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych, znaczna penetracja obszarów chronionych), a z drugiej z rozwojem innych miejscowości i miejsc, a co za tym idzie zmianą sytuacji życiowej ich mieszkańców.

Objęcie działaniami i efektami pogranicza po obu stronach granicy pozwoli na równomierne polsko-słowackie oddziaływanie mikroprojektu. Podjęcie realizacji działań w oparciu o współpracę polsko-słowacką promować będzie trasę wokół Babiej Góry oraz umożliwi zwrócenie i informowanie nie tylko o wartościach po stronie polskiej, ale i słowackiej. Współpraca z partnerem pozwoli na zachowanie poprawności merytorycznej i wskazanie na miejsca nieznane, a wartościowe.

Cele projektu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o jego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • Wskazanie i promowanie nieinwazyjnych dla przyrody sposobów zwiedzania pogranicza u podnóży Babiej Góry

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

wyznaczenie i wypromowanie trasy p.n. Pierścień Babiej Góry, łącząca miejsca leżące po stronie polskiej i słowackiej

wydanie przewodnika z kartą gry terenowej

Promowanie wybranych cennych i atrakcyjnych obiektów wokół masywu po obu stronach granic

Opracowanie i wydanie dwujęzycznej gry planszowej

Zorganizowanie okolicznościowego turnieju z udziałem najmłodszych mieszkańców pogranicza wraz z wystawą fotograficzną prezentującą region wokół Pierścienia Babiej Góry

Okres realizacji: 01-2021 – 10-2021

Wartość projektu: 33 461,00 €  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Park hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym

Tytuł projektu:                 Park hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Szlak hydrotechniki w dolinie Skawicy wraz z Parkiem hydrotechniki w Zawoi i elementami towarzyszącymi, prezentuje dziedzictwo wykorzystania energii wody przez babiogórców. Sprzyjające warunki geograficzne spowodowały, że od początku rozwoju osadnictwa w dolinie Skawicy w XVI w. zaczęto wykorzystywać jej wody do napędzania kół wodnych, a następnie turbin. Pierwszy młyn wodny funkcjonował w świeżo osadzonej Białej, już w co najmniej 1564 roku. Natomiast sto lat później nad Skawicą pracowały oprócz młyna w Białej dodatkowo 3 tartaki wodne w Skawicy. Od tego czasu następował stopniowy rozwój sieci siłowni wodnych.. W 1920 roku na samej tylko Skawicy (bez jej dopływów) pracowały aż 24 młyny i tartaki wodne. W tym okresie i po zakończeniu II wojny światowej liczne małe koła wodne i turbiny zaczęto coraz częściej montować także na głównych dopływach Skawicy. Na samej tylko Skawicy Sołtysiej zidentyfikowano 12 miejsc, gdzie wykorzystywana była energia wodna. Łącznie w całym dorzeczu Skawicy zidentyfikowano około 70 miejsc, gdzie w XX wieku mieściły się różnego typu siłownie wodne. Po dzień dzisiejszy po dużej ich liczbie na obszarze gminy Zawoja zachowały się liczne ich elementy. Jednak wiedza wśród ludzi młodych na ten temat jest znikoma, dlatego ważne jest jej przekazanie, by ta część naszego dziedzictwa kulturowego nie poszła w zapomnienie. Projekt ma służyć przede wszystkim ochronie dziedzictwa kulturowego i edukację ludzi młodych – dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy z Oravską Polhorą problem braku wiedzy o tej części naszego dziedzictwa zostanie zminimalizowany, które można zaprezentować w formie ścieżki dydaktycznej, przez co zapewnić ochronę tego dziedzictwa i wiedzy o nim.

Cele projektu: Projekt zakłada wyznaczenie ścieżki dydaktycznej od miejscowości Skawica przez Zawoję wraz z parkiem hydrotechniki w Zawoi i parkiem kieszonkowym w Skawicy, której celem jest ochrona i poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym polegającym na wykorzystaniu gospodarczym wód Babiej Góry oraz zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego. Poprzez realziację projektu będzie wspierany rozwój nowych form promocji pogranicza polsko – słowackiego.

Cele szczegółowe:

 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez odtworzenie tradycji związanych z gospodarczym wykorzystaniem wody w tartakach i młynach wodnych
 • będzie wspierać rozwój nowych form promocji pogranicza polsko – słowackiego, poprzez stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z dawną gospodarką opartą na wykorzystaniu energii wody
 • wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez propagowanie wiedzy o gospodarczym wykorzystaniu wody w tartakach i młynach wodnych

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu w Parku hydrotechniki w Zawoi oraz szlaku edukacyjnego z Parkiem kieszonkowym w Skawicy.
 • wykonanie inwentaryzacji zasobów kulturowych babiogórców i górali orawskich opartych na wykorzystaniu energii potoków babiogórskich wraz z opracowaniem produktu turystycznego, tj. ścieżki edukacyjnej bazującego na dawnych urządzeniach wykorzystujących energii wody
 • Organizacja konferencji dot. hydrotechniki na terenie podbdbiogórza
 • Opracowanie i wydanie stylizowanych map w stylu lat 30 XX w. promujące szlak i mieszczące się na nim atrakcje związane z wykorzystaniem energii babiogórskich potoków w j. słowackim i polskim.
 • Organizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców Zawoi i Oravskiej Polhory pt. Energia babiogórskich potoków w kategorii dzieci, młodzież, dorośli.
 • Zorganizowanie dwóch wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Oravskiej Polhory i wycieczka dla dzieci i młodzieży z Zawoi i Skawicy, w trakcie której odbędzie się pogadanka na temat wykorzystania energii wód Babiej Góry.

Okres realizacji: 09-2020 – 10-2021

Wartość projektu: 57 748,50 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Europejskie fundusze

Fundusze europejskie są w Małopolsce. Już 2 grudnia na antenie TVP Kraków

W ostatnich miesiącach przekonaliśmy się, jak ważną rolę w walce z pandemią w Małopolsce odgrywają Fundusze Europejskie.
Sprzęt ratujący życie dla szpitali, doposażenie dla strażaków i Sanepidu, nowe karetki, które często widzimy na małopolskich drogach
– to wszystko nie byłoby możliwe do kupienia, w tak krótkim czasie gdyby nie środki unijne jakimi dysponuje Małopolska.

Czytaj więcej